Licytacje

No post published in:

Niniejsza rubryka zawiera ruchomości wraz z ich zdjęciami podlegające sprzedaży licytacyjnej. Termin oraz miejsce licytacji ruchomości zamieszczany jest w odrębnym obwieszczeniu o danej licytacji. W przypadku dojścia do skutku licytacji, przystępujący do przetargu mają możliwość bezpośredniego zapoznania się z licytowanymi ruchomościami. Zgodnie z art. 879 kpc kto nabywa rzecz w trybie egzekucyjnym, staje się jej właścicielem bez żadnych obciążeń i powinien ją natychmiast odebrać. Nabywcy nie przysługują jednak roszczenia z tytułu rękojmi za wady rzeczy, stąd tak istotne jest dokładne zapoznanie się z rzeczą, którą zamierza się nabyć w tym trybie. Zainteresowani kupnem w drodze licytacji komorniczej poszczególnej ruchomości o określonej pozycji wymienionej w obwieszczeniu, winni uiścić zgodnie z art. 867 1 kpc wadium w gotówce w wysokości 10% sumy oszacowania danej ruchomości bezpośrednio przed rozpoczęciem licytacji. Wadium zwracane jest licytantom, którzy nie nabyli licytowanej ruchomości niezwłocznie po zakończeniu przetargu. Zatrzymywane jest jedynie wadium osoby, która wylicytowała daną rzecz tzn. zaofiarowała najwyższą cenę. W przypadku gdy ostateczna cena licytowanej rzeczy przekracza 500,00zł zgodnie z art. 871 kpc istnieje możliwość - po złożeniu natychmiast 1/5 ceny, nie mniej jednak niż 500,00zł - zapłaty pozostałej części ceny do godziny 12:00 dnia następnego pod rygorem utraty wpłaconych już kwot na rzecz Skarbu Państwa. Po uiszczeniu do wskazanego terminu pozostałej części ceny, wylicytowana ruchomość wydawana jest nabywcy w kancelarii komornika.

Niniejsza rubryka zawiera również nieruchomości wraz z ich zdjęciami podlegające sprzedaży licytacyjnej w toku egzekucji z nieruchomości. W przypadku niewpuszczenia przez dłużnika biegłego rzeczoznawcy na techniczne oględziny, a następnie komornika na czynność procesową opisu i oszacowania do lokalu, brak jest zdjęć nieruchomości od środka. W takim przypadku biegły, który na zlecenie organu egzekucyjnego sporządza operat szacunkowy, przymuje najniższy standard wykończenia z uwagi brak możliwości na tym etapie przymusowego otwarcia lokalu i stwierdzenie realnego stanu lokalu. Osoby zainteresowane kupnem nieruchomości w trybie licytacyjnym winny uiścić - najpóźniej do dnia roboczego poprzedzającego przetarg - na rachunek kancelarii komorniczej (liczy się data uznania na rachunku) wadium w wysokości 10% sumy oszacowania. Cena wywołania na pierwszej licytacji, czyli kwota za którą najniżej można nabyć daną nieruchomość, wynosi 3/4 sumy oszacowania ; na drugiej licytacji natomiast 2/3. Po ustaniu postąpień, licytant, który zaofiarował najwyższą cenę, pozostaje na sali w celu podania Sądowi swoich danych osobowych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu. Po uprawomocnieniu się postanowienia o przybiciu, licytant, który nabył nieruchomość wzywany jest pisemnie przez Sąd do uiszczenia brakującej ceny. Gdy powyższe przesłanki zostaną spełnione, Sąd wydaje postanowienie o przysądzeniu własności, które po uprawomocnieniu się stanowi podstawę nabycia nieruchomości i ujawnienia prawa własności w księdze wieczystej oraz w innych rejestrach. Licytant, który nabył nieruchomość, może objąć ją w posiadanie dopiero po uprawomocnieniu się postanowienia o przysądzeniu własności. Jeśli jednak napotka na opór dłużnika może złożyć w kancelarii komorniczej wniosek w trybie art. 999 kpc o wprowadzenie go w posiadanie tejże nieruchomości - bez konieczności inicjowania odrębnego postępowania sądowego o eksmisję, załączając jedynie postanowienie o przysądzeniu własności opatrzone adnotacją o prawomocności.